Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/641
Title: ދައިތަގެ ބައްތި
Other Titles: Dhaithage bahthi
Authors: ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Keywords: Moral
Fiction
Social
Light
ޢިބްރަތްތެރި
ވާހަކަ
އިޖްތިމާއީ
ބައްތި
Issue Date: 1-Nov-1994
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Dhaithage bahthi. (1994). Faithoora,16(7), 38-39.
.ދައިތަގެ ބައްތި. (1994). ފަތްތޫރަ. 16(7), 38-39
Series/Report no.: Faithoora;188
ފަތްތޫރަ : 188
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/641
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188_pt9-10102017141254.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.