Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/65
Title: ފަޅުރަށަކުން ދިމާވި ބިރެއް : ކުރު ވާހަކަ
Other Titles: Falhurashakun dhimaavi bireh : kuru vaahaka
Authors: Sodhiq, Abdulla
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް
Keywords: Literature -- Fiction
Literature -- Fiction -- Short stories
Literature
ކުރުވާހަކަ
ފަޅުރަށް
ނާލާފުށި
Issue Date: 1-Jan-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Sodhiq, A. (2006). Falhurashakun dhimaavi bireh : kuru vaahaka. Faithoora, 27(10), 37-41.
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް. (2006). ފަޅުރަށަކުން ދިމާވި ބިރެއް : ކުރު ވާހަކަ. ފަތްތޫރަ 27(10)، 37-41
Series/Report no.: Faithoora;322
ފަތްތޫރަ;322
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/65
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322 pt12-08142017114400.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.