Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/66
Title: ލޯބީގެ ވަސްވާސް
Other Titles: Loabeege vasvaas
Authors: Hussain, Ali
އަލީ ޙުސައިން
Keywords: Literature -- Fiction
Literature
ދިރިއުޅުން
ކައިވެނީގެ ޖަޒްބާތު
ކުރުވާހަކަ
Issue Date: 1-Jan-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Hussain, A. (2006). Loabeege vasvaas. Faithoora, 27(10), 42-45.
އަލީ ޙުސައިން. (2006). ލޯބީގެ ވަސްވާސް. ފަތްތޫރަ. 27(10)، 42-45
ާއަލީ ޙުސައިން. (2005). ލޯބީގެ ވަސްވާސް. ފަތްތޫރަ 321. 27(9)، 39-42.
Ali, H. (2005). Ekaniveri duniye. Faiythoora 321. 27(9), 39-42.
Series/Report no.: Faithoora;322
ފަތްތޫރަ : 322
ފަތްތޫރަ؛321
Faiythoora;321
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/66
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322 pt13-08142017114430.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open
Loabeege vasvaas.pdfFaiythoora 321, 27(9)1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.