Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/681
Title: ފިރިމީހާ
Other Titles: Firimeeha
Authors: Ibrahim, Zulfaa
ޒުލްފާ އިބްރާހިމް
Keywords: Fiction
Literature
Love
Sacrifice
ވާހަކަ
ލިޔުންތެރިކަން
ލޯބި
ޤުރުބާނީ
ލޯބި
އާއިލީ ދިރިއުޅުން
Issue Date: 1-Apr-1997
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Ibarhim, Z. (1997). Firimeeha. Faithoora, 19(1), 37-40.
.ޒުލްފާ އިބްރާހިމް. (1997). ފިރިމީހާ. ފަތްތޫރަ. 19(1), 37-40
Series/Report no.: Faithoora;217
ފަތްތޫރަ : 217
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/681
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
217_pt8-10112017085354.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.