Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/683
Title: !ތިމާގެ މަސައްކަތް ތިމާ އަމިއްލައަށް ކުރަން އާދަ ކުރާށެވެ
Other Titles: Thimaage mashakai thimaa amihla ah kuran aadha kuraaseve!
Authors: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Keywords: Fiction
Literature
Moral
Childrens stories
ލިޔުންތެރިކަން
ޢިބްރަތްތެރި
ކުރުވާހަކަ
ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ
އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކުރުން
ރަސްގެފާނު
ސަރުކާރުގެ ފައިސާ
Issue Date: 1-Apr-1997
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Thimaage mashakai thimaa amihla ah kuran aadha kuraaseve!. (1997). Faithoora, 19(1), 14-42.
.ތިމާގެ މަސައްކަތް ތިމާ އަމިއްލައަށް ކުރަން އާދަ ކުރާށެވެ!. (1997). ފަތްތޫރަ. 19(1), 14-42
Series/Report no.: Faithoora;217
ފަތްތޫރަ : 227
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/683
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
217_pt9-10112017085424.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.