Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/693
Title: ޤައުމީ އަބްޠާލުންގެ ހަނދާނުގައި
Other Titles: Qaumee abth'aalunge han'dhaanugai
Authors: Adam, Aboobakuru
އާދަމް އަބޫބަކުރު
Keywords: Poetry
National Poetry
Literature
National heroes
ޤައުމީޅެން
ޅެން
ލިޔުންތެރިކަން
އަބްޠާލުންގެ ހަނދާން
Issue Date: 1-Feb-2000
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Adam, A. (2000). Qaumee abth'aalunge han'dhaanugai. Faithoora, 21(11), 53-54.
އާދަމް އަބޫބަކުރު. (2000). ޤައުމީ އަބްޠާލުންގެ ހަނދާނުގައި. ފަތްތޫރަ. 21(11)، 53-54
Series/Report no.: Faithoora;251
ފަތްތޫރަ؛251
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/693
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
251p47-11262017121046.pdf27.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.