Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/763
Title: ރީތިވެށި
Other Titles: Reethiveshi
Authors: Zakariyya, Mohamed
މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ
Keywords: Environment
Beautiful Environment
Fresh Water
Fresh Air
Monsoon
Ocean
White sand beach
Coral Garden
ތިމާވެށީގެ ޅެން
ތިމާވެށި
ރިތި ތިމާވެށި
ސާފު ފެން
ސާފު ވައި
މޫސުން
ކަނޑު
ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށް
މުރަކައިގެ ބަގީޗާ
Issue Date: 1-Feb-2001
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Zakariyya, M. (2001). Reethiveshi. Faithoora, 22(11), 53-54.
Series/Report no.: Faithoora;263
ފަތްތޫރަ؛263
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/763
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
263 P 53-54.pdf598.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.