Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/975
Title: ހަނދާން ކިހިނެއް ފިލައިދާނީ
Other Titles: Han'dhaan kihineh filaidhaanee
Authors: Faiza, Aminath
އާމިނަތު ފާއިޒާ
Keywords: sadness
ހިތާމަވެރި ޅެން
Memory
ހަނދާން
Mother
މަންމަ
ޒިކުރާ
Issue Date: 1-Jun-2001
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Faaiza, A (2001). Han'dhaan kihineh filaidhaanee. Fayithoora 267, 23(3), 55.
އާމިނަތު ފާއިޒާ. (2001). ހަނދާން ކިހިނެއް ފިލައިދާނީ. ފަތްތޫރަ 267. 23 (3)، 55.
Series/Report no.: Faiythoora;267
ފަތްތޫރަ;267
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/975
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Han'dhaan kihineh filaidhaanee.pdfFayithoora 267, 23(3)351.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.