Browsing by Author ްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2001-01-0121st centurSkillsްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2017-09-01International Literacy Day 2017 'Literacy in a digital world'ްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2015-08-01International youth day 2015ްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2015-02-01Message from Ms. Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the occasion of International Mother Language Dayްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2020-02-01Safeguarding linguistic diversityްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2017-09-01Ways to develop children’s literacy skillsްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2014-09-01ހުރިހާކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުJamaa'thuge Khabaru;432; ްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2015-01-01ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔެއަށް ހޭނޭއިރު ފޮތުގެ ތަޢުލީމާ އެއްވަރަށް ފަންނީ ތަމްރީނުތަކަށްވެސް މުހިއްމުކަންދޭންޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2015-02-01ކާމިޔާބު އަނބިންގެ ތެރެއިން ވާން ބޭނުންތޯއެވެްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2017-09-01ވޯރކްޝޮޕް އޮން އޯޓިޒަމް އެންޑް ކުލާސްރުމް އިންޓަރވެންޝަންްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education