Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10128
Title: ވޯރކްޝޮޕް އޮން އޯޓިޒަމް އެންޑް ކުލާސްރުމް އިންޓަރވެންޝަން
Other Titles: Workshop on Autism and classroom intervention
Authors: ްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ
National Institute of Education
Issue Date: 1-Sep-2017
Publisher: ްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ
National Institute of Education
Citation: .ވޯރކްޝޮޕް އޮން އޯޓިޒަމް އެންޑް ކުލާސްރުމް އިންޓަރވެންޝަން (2017). ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު، 466، 25
Workshop on Autism and classroom intervention'. (2017). Jamaa'thuge Khabaru, 466, 25.
Series/Report no.: ޖަމާޢަތުގެ ޙަބަރު;466
Jamaa'thuge khabaru;466
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10128
Appears in Collections:ތަޢުލީމް
Education


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Workshop on Autism and classroom intervention.pdf370.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.