Browsing by Author National Institute of Education

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 42 to 53 of 53 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-01-01އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންNational Institute of Education; ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
2017-05އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2017-09-01ވޯރކްޝޮޕް އޮން އޯޓިޒަމް އެންޑް ކުލާސްރުމް އިންޓަރވެންޝަންްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ; National Institute of Education
2014-07-01މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުNational Institute of Education; ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
2016-08މުޖުތަމަޢު ބިނާކުރުމަށް ކޮންމެ ކުއްޖެގެވެސް ދައުރެއް އޮތްކަން ޤަބޫލުކުރުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފިނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2016-08ދަރިވަރުން އޯލެވެލް އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދެނީނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2017-04ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2014-01-01ތަރިNational Institute of Education; ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
2016-08ސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ވޯޓަރ ސްޕޯރޓްސް ގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ތަމްރީނުވުމަށް ސަން އައިލެންޑަށް ފުރައިފިނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2020-10-01ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯއިން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް އަތްދޮންނަ ސްޓޭޝަންތަކާއި ސްކޫލް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފިނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2020-11-01ޢަލްމީ ދިރާސާއަކީ އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް މުހިންމު ވަސީލަތެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން; National Institute of Education
2014-04-01ޤުރުއާން ރައްކާތެރިކުރުންNational Institute of Education; ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން