Browsing by Author ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 20 of 315  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-10-31; 2020-11-05; 2020-11-09; 2020-11-16; 2020-11-18; 2020-12-09; 2021-01-24; 2021-02-05; 2021-02-09; 2021-02-11; 2021-02-28(1)...ސީނުކަރައަށް ކުރި ދަތުރުގެ ހަނދާންތަކުގެ ތެރެއިންޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2016-05-11الحكم التكليفىىގެ ބައެއް ބައިތައްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2013-10-15الله، إلـه، ربّ، މާތްރަސްކަލާނގެ، ރަސްކަލާނގެ، މާތްކަލާނގެ، އިނބަރަސްކަލާނގެ، އިނބަސުވާމީންގެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2018-01-16لَهْوَ الْحَدِيثِ ގެ މާނަ ހަމަ އެހާ ހަނިތޯއެވެ؟Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal; ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
2013-08-08ހަ ރޯދަ: އެއް އަހަރު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމުގެ ސަވާބުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2013-08-08ހަ ރޯދަ: އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ރޯދަހިފުމުގެ ސަވާބުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2012-04-03ހަނދާނަށް އައީ މާވަށުގައި ކުރިން ކައްކައި އުޅުނު ބޮޑު މައުލޫދެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2022-07-10ހަރުކަށި ފިކުރު" ހުއްޓުވައި ޢަޤީދާ ޙިމާޔަތްކުރުން : އެންމެންގެ ވާޖިބެއް"ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamal
2019-08-06ހައްދުންމަތިAboobakuru, Abdul Azeez Jamaal; ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
2019-08-25ހައްދުންމަތީ ބަހުރުވައިގެ ބައެއް ޚާއްޞިއްޔަތުތައްAboobakuru, Abdul Azeez Jamaal; ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
2020-01-18ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނެއްގެ ގަޔަށް، އެއް ހަރަކުން ދެ ފަހަރަކު ކައްޓެއް ނުޖެހޭނެއެވެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru Abdul Azeez Jamaal
2020-08-12ހަދާދެން، އަންގާދެން، ކުކުޅުފާ ވިއްކަން އެބަހުރިޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2014-01-26ހަލާކުވަމުންދާ ވެށިޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2018-02-26ހިތާމައިގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފުސު ހަލާކުކޮށްނުލާށެވެ!ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2019-04-20ހިޔަރަކާތް ދުވަހުގެ އެވޭލާ ހަނދާންތަކެއްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2018-10-14ހީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ.ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2013-07-28ހުރިހާ ހެޔޮ ކަމެއްގެ މައްސަރުޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2012-09-13ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓް : ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރި ޤައުމީ، އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތުގެ ނަމޫނާއެއްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2020-09-07ހެޔޮ ބަދަލެއް؟ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal
2018-01"ހެޔޮ ވެރިކަން" ނުވަތަ "ގުޑް ގަވަރނަންސް"ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު; Aboobakuru, Abdul Azeez Jamaal