Browsing by Author Naafiu, Ahmed

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  


Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-06ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ރަހީނެއްގެ ދުލުންއަޙްމަދު ނާފިޢު; Naafiu, Ahmed
2012-10ރުކުން ވެއްޓުނު ދޮންފަނެކެވެއަޙުމަދު ނާފިޢު; Naafiu, Ahmed
2012-05-17ރޫޙާނީ ސިފައިންއަޙުމަދު ނާފިޢު; Naafiu, Ahmed
2014-12-16ބްލެކް މެއިލްކުރުން” – މި ޤައުމުން ނައްތައިލާންޖެހޭ ބޮޑު ވައިރަހެއް"ުއަޙްމަދު ނާފިޢު; Naafiu, Ahmed
2012-04ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން އަނިޔާކުރުމަކީ އެކުދިންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް މިކަމާމެދު މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިން ފުންކޮށް ވިސްނާލުން މުހިންމުއަޙްމަދު ނާފިއު; Naafiu, Ahmed
2012-06-01އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއަކަށް ހަދަމާތޯއެވެއަޙްމަދު ނާފިޢު; Naafiu, Ahmed
2013-08-27.އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަކީ ފަރުދީ އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާއެއެކެވެުއަޙްމަދު ނާފިޢ; Naafiu, Ahmed
2013-02މައިންބަފައިންގެ މުށުތެރޭގައިވާ ތުއްތު ކުއްޖާއަކީ މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ އަގުބޮޑު ހަދިޔާއެކެވެއަޙްމަދު ނާފިޢު; Naafiu, Ahmed
1990މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރމުގެ ސަބަބުން މަޢުސޫމު އެތައް ކުދިންނެއް ބިކަ ހާލުގައި ޖެހިދޭ! : މަސްތުވާތަކެތިން ދުރުހެލިވޭ! މީ ނުރައްކާތެރި ވަބާއެއް!އަޙްމަދު ނާފިޢު; Naafiu, Ahmed
2015-06ފިރިމީހާ ނިޔާވުމުން 4 ކުދިން ގޮވައިގެން އަންހެނަކު ބިކަހާލުގައިނާފިއު, އަހުމަދު; Naafiu, Ahmed
2014-02ދިވެހި ފުލުހުން މިތިބީ ކެރިގެންނެވެ.އަޙްމަދު ނާފިޢު; Naafiu, Ahmed
2012-11!ދިވެހިވަންތަ ވީތީ... ފަޙުރުވެރިވަމާހޭނާފިޢު, އަޙްމަދު; Naafiu, Ahmed
2012-09ދިވެހީންގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވީދިގެންދަނީ ހެއްޔެވެ؟އަޙުމަދު ނާފިޢު; Naafiu, Ahmed
2014-08-20ދިވެއްސަކަށްވީތީ ފަޚުރުވެރިވާނަން ހެއްޔެވެ؟ުއަޙްމަދު ނާފިޢ; Naafiu, Ahmed
2012-02!ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ : އޭ އަހާ އެވެ! މަޢާފުކުރާށެވެއަޙްމަދު ނާފިޢު; Naafiu, Ahmed
2012-06-08ޤައުމުގެ އިޖްތިމާއީ ފޭރާން ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހިފައި…އަޙުމަދު ނާފިޢު; Naafiu, Ahmed