Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10128
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ-
dc.contributor.authorNational Institute of Education-
dc.date.accessioned2021-05-16T08:09:33Z-
dc.date.available2021-05-16T08:09:33Z-
dc.date.issued2017-09-01-
dc.identifier.citation.ވޯރކްޝޮޕް އޮން އޯޓިޒަމް އެންޑް ކުލާސްރުމް އިންޓަރވެންޝަން (2017). ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު، 466، 25en_US
dc.identifier.citationWorkshop on Autism and classroom intervention'. (2017). Jamaa'thuge Khabaru, 466, 25.en_US
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/10128-
dc.publisherްނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނen_US
dc.publisherNational Institute of Educationen_US
dc.relation.ispartofseriesޖަމާޢަތުގެ ޙަބަރު;466-
dc.relation.ispartofseriesJamaa'thuge khabaru;466-
dc.titleވޯރކްޝޮޕް އޮން އޯޓިޒަމް އެންޑް ކުލާސްރުމް އިންޓަރވެންޝަންen_US
dc.title.alternativeWorkshop on Autism and classroom interventionen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ތަޢުލީމް
Education


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Workshop on Autism and classroom intervention.pdf370.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.