Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/103
Title: ދިވެހިބަހުގެ ކުރިމަގާމެދު
Other Titles: Dhivehi bahuge kurimagaamedhu
Authors: Hameed, Abdulla
ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު
Keywords: Language -- Dhivehi
ދިވެހިބަސް
ދިވެހި ބަހުގެ ކުރިމަގު
ދިވެހިބަސް އާލާ ކުރުން
Issue Date: 1-Aug-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Hameed, A. (2006). Dhivehi bahuge kurimagaamedhu. Faithoora, 27(5), 3-4.
.ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު. (2006). ދިވެހިބަހުގެ ކުރިމަގާމެދު. ފަތްތޫރަ. 27(5), 3-4
Series/Report no.: Faithoora;329
ފަތްތޫރަ;329
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/103
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329 pt1-08142017112740.pdf738.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.