Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11094
Title: ރައީސުލްޖުމަހޫރިއްޔާ އ.ދ. ގެ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސަމިޓުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
Other Titles: Raeesul jumhooriyyaa A.Dh. ge biodiversity summit gai vaahakafulhu dhakkavaifi
Authors: ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
National Institute of Education
Issue Date: 1-Oct-2020
Publisher: ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
National Institute of Education
Citation: ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން. (2020). ރައީސުލްޖުމަހޫރިއްޔާ އ.ދ. ގެ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސަމިޓުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު .503. 23
National Institute of Education. (2020). Raeesul jumhooriyyaa A.Dh. ge biodiversity summit gai vaahakafulhu dhakkavaifi. Jamaa'thuge khabaru 503. 23.
Series/Report no.: ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު;503
Jamaa'thuge Khabaru;503
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11094
Appears in Collections:ތިމާވެށި
Environment A


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raeesul jumhooriyyaa A.Dh. ge biodiversity summit gai vaahakafulhu dhakkavaifi.pdfJamaa'thuge khabaru 50372.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.