Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11536
Title: Waste management regulation draft opened for comments
Authors: Ministry of Environment and Energy
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
Issue Date: Feb-2013
Publisher: Ministry of Environment and Energy
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
Citation: Ministry of Environment and Energy. (2013). Waste management regulation draft opened for comments. Pemphis 40. 4-5.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ. (2013). ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ރެގިއުލޭޝަން ޑްރާފްޓް އޯޕެންޑް ފޯ ކޮމެންޓްސް. ޕެމްފިސް 40. 4-5.
Series/Report no.: Pemphis;40
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/11536
Appears in Collections:ތިމާވެށި
Environment A


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Waste management regulation draft opened for comments.pdf518.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.