Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12000
Title: ތިކިޖެހި ތާނައިގެ މުހިއްމުކަން
Other Titles: Thikijehi thaanaige muhimmukan
Authors: އަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
Aboobakuru, Abdul Azeez jamaal
Issue Date: Feb-2013
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: .އަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. (2013). ތިކިޖެހި ތާނައިގެ މުހިއްމުކަން. ފަތްތޫރަ 395. 17-18
Aboobakuru. A. J. (2013). Thikijehi thaanaige muhimmukan. Faiythoora 395. 17-18.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;395
Faiythoora;395
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/12000
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thikijehi thaanaige muhimmukan.pdfFaiythoora 3952.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.