Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1369
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorއާދަމް ޒާހިރު-
dc.contributor.authorZahir, Adam-
dc.date.accessioned2018-03-29T08:28:24Z-
dc.date.available2018-03-29T08:28:24Z-
dc.date.issued2014-05-01-
dc.identifier.citationއާދަމް ޒާހިރު. (2014). އިންސާނާއަށް ލިބިގެންވާ އަަޖައިބެއްފަދަ ބަސް. ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު، 426، 10-12.en_US
dc.identifier.citationZahir, A. (2014). Insaanaa ah libugenvaa ajaibehfadha bas. Jamaa'thuge Khabaru, 426, 10-12.-
dc.identifier.urihttp://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1369-
dc.publisherނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންen_US
dc.publisherNational Institute of Education-
dc.relation.ispartofseriesޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރު;426-
dc.relation.ispartofseriesJamaa'thuge Khabaru;426-
dc.subjectދިރާސާ-
dc.subjectއިނގިރޭސި-
dc.subjectމުޢާމަލާތް ކުރުން-
dc.subjectއަޑު-
dc.subjectResearch-
dc.subjectEnglish-
dc.subjectSound-
dc.subjectCommunication-
dc.titleއިންސާނާއަށް ލިބިގެންވާ އަަޖައިބެއްފަދަ ބަސްen_US
dc.title.alternativeInsaanaa ah libugenvaa ajaibehfadha basen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:ބަސް
Language


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
insaanunnah libigenvaa ajaibehfadha bas 10-12.pdf76.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.