Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14141
Title: Water and Sewerage Master Plan Republic of Maldives 2021 -2035
Authors: Ministry of Environment, Climate Change & Technology, Maldives
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރމެންޓު،ކްލައިމެޓް ޗެންޖު އެންޑު ޓެކްނޮލެޖީ، މޮލްޑިވްސް
Issue Date: 2021
Publisher: Ministry of Environment, Climate Change & Technology, Maldives
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރމެންޓު،ކްލައިމެޓް ޗެންޖު އެންޑު ޓެކްނޮލެޖީ، މޮލްޑިވްސް
Citation: Ministry of Environment, Climate Change & Technology, Maldives. (2021). Water and Sewerage Master Plan Republic of Maldives 2021 -2035. Ministry of Environment, Climate Change & Technology, Maldives
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14141
Appears in Collections:ތިމާވެށި
Environment A


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Water and Sewerage Master Plan Republic of Maldives 2021-2035.pdf23.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.