Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1439
Title: ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މުޢުޖިޒާތެއް : އެއީ ﷲ ގެ ބަސްފުޚު ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރުން ނޫން ގޮތެއް އިންސާނާ އަކަށް ނެތް
Other Titles: Keerithi quran akee mu'jizaatheh : ei Allah ge basfulhu kamah qabool kurun noon gotheh insaanaa akah neiy
Authors: ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް އިބްރާހީމް
Ibrahim, Abdulla Naeem
Keywords: Religion
Islam
Quraan
އިސްލާމް ދީން
ޤުރުޢާން
ދީން
މުޢުޖިޒާތެއް
Issue Date: 1-Jan-2001
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
Ministry of Information, Arts and Culture, Male, Maldives.
Citation: Ibrahim, A. N. (2001). Keerithi quran akee mu'jizaatheh : ei Allah ge basfulhu kamah qabool kurun noon gotheh insaanaa akah neiy. Furadhaana, 36, 22-23.
ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް އިބްރާހީމް. (2001). ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މުޢުޖިޒާތެއް : އެއީ ﷲ ގެ ބަސްފުޚު ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރުން ނޫން ގޮތެއް އިންސާނާ އަކަށް ނެތް. ފުރަދާަނަ. 36, 22-23.
Series/Report no.: Furadhaana;36
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1439
Appears in Collections:ދީން
Religion


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Keerithi Quraanakee muijizaatheh..pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.