Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14572
Title: Environmental and social management plan for the proposed establishment of an Island Waste and Resource Management Centre in Th. Madifushi
Authors: Zuhair, Ahmed Hassaan
އަޙްމަދު ޙައްސާން ޒުހައިރު
Keywords: Environmental and social management plan
Island Waste and Resource Management Centre (IWRMC)
Th. Madifushi
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން
އައިލެންޑް ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (އައި.ޑަބްލިއު.އާރު.އެމް.ސީ)
ތ. މަޑިފުށި
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Ministry of Environment
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
Citation: Zuhair, A. H. (2021). Environmental and social management plan for the proposed establishment of an Island Waste and Resource Management Centre in Th. Madifushi. Male’: Ministry of Environment.
.އަޙްމަދު ޙައްސާން ޒުހައިރު. (2021). އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް ސޯޝަލް މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން ފޯރ ދަ ޕްރޮޕޯޒްޑް އެސްޓެބްލިޝްމެންޓް އޮފް އޭން އައިލޭންޑް ވޭސްޓް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ އެޓް ތ. މަޑިފުށި. މާލެ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14572
Appears in Collections:ތިމާވެށި
Environment E
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.