Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14920
Title: Land raising as a solution to sea-level rise: an analysis of coastal flooding on an artificial island in the Maldives
Authors: Brown, Sally
ސެލީ ބްރައުން
Wadey, Matthew P.
މެތިއު ޕ. ވޭޑީ
Nicholls, Robert J.
ރޮބަޓް ޖ. ނިކޮލްސް
Shareef, Ali
އަލީ ޝަރީފް
Khaleel, Zammath
ޒަމްމަތު ޚަލީލް
Hinkel, Jochen
ޖޯޗެން ހިންކެލް
Lincke, Daniel
ޑޭނިއަލް ލިންކް
McCabe, Maurice V.
މޮރިސް ވ. މެކްކޭބް
Keywords: Rising sea level
ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު މައްޗަށް ދިއުން
Sea-level rise
ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުން
Flood
ފެންބޮޑުވުން
Seawall
ސީވޯލް
Reef growth
ފަރުބަދަ ބޮޑުވުން
Erosion of beach
ގޮނޑުދޮށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ
Land raising
ބިން ބޮޑުކުރުން
Low-lying islands
ތިރި ޖަޒީރާތައް
Wave
ރާޅު
Lagoon
ލޭގޫން
Coastal flooding
އައްސޭރިފަށުގައި ފެންބޮޑުވުން
Issue Date: 12-Dec-2019
Publisher: Wiley Online Library
ވައިލީ އޮންލައިން ލައިބްރަރީ
Citation: Brown, S., Wadey, M. P., Nicholls, R. J., Shareef, A., Khaleel, Z., Hinkel, J., Lincke, D., & McCabe, M. V. (2019). Land raising as a solution to sea-level rise: an analysis of coastal flooding on an artificial island in the Maldives. Journal of Flood Risk Management, 13(1), 1-18.
ސެލީ ބްރައުން، މެތިއު ޕ. ވޭޑީ، ރޮބަޓް ޖ. ނިކޮލްސް، އަލީ ޝަރީފް، ޒަމްމަތު ޚަލީލް، ޖޯޗެން ހިންކެލް، ޑޭނިއަލް ލިންކް އަދި މޮރިސް ވ. މެކްކޭބް. (2019). ލޭންޑް ރައިޒިން އޭސް އަ ސޮލިއުޝަން ޓު ސީ ލެވެލް ރައިޒް : އޭން އެނާލިސިސް އޮފް ކޯސްޓަލް ފްލަޑިންގ އޮން އޭން އާރޓިފިޝަލް އައިލޭންޑް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް. ޖާނަލް އޮފް ފްލަޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް, 13(1)، 1-18.
Series/Report no.: Journal of Flood Risk Management;13(1)
ޖާނަލް އޮފް ފްލަޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް;13(1)
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/14920
Appears in Collections:ތިމާވެށި
Environment A
Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.