Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1884
Title: ބޮނބި ތެޅުން
Other Titles: Bon'bi thelhun
Authors: އަޙުމަދު ޝަރީފް
Shareef, Ahmed
Keywords: ބޮނބި ތެޅުން
ބޮނބި ފާކުރުން
ބޮނބި ކުނޑި ފިލުވުން
Removing the coir
Soaking the husk
Cleaning the coir
Issue Date: 16-Oct-2016
Publisher: މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން
Maldives Marketing and Public Relations Corporation
Citation: އަޙުމަދު ޝަރީފް. (2016). ބޮނބި ތެޅުން. މާލެ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން.
Shareef, A. (2016), Bon'bi thelhun. Male', Maldives Marketing and Public Relations Corporation.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1884
Appears in Collections:ދިވެހި ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަން
Maldivian Art & Culture P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMPRC 01 - Bonbi thelhun (F).tif25.34 MBTIFFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.