Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1923
Title: ވެލިގަނޑު ހުރާ ބީޗް : ނަލަދު މޯލްޑިވްސް
Other Titles: Veligan'du huraa beech : Naladhu Maldives
Beach of Kaafu Veligandu Hura - Naladhu Maldives
Authors: އަޙުމަދު ޝަރީފް
Shareef, Ahmed
Keywords: ނަލަދު ރިސޯޓް
ވެލިގަނޑު ހުރާ ބީޗް
ގޮނޑުދޮށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް
Nalhadhu resort
Veligandu Hura beach
Maldives beach
Resort in Maldives
Issue Date: 16-Oct-2016
Publisher: މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން
Maldives Marketing and Public Relations Corporation
Citation: އަޙުމަދު ޝަރީފް. (2016). ވެލިގަނޑު ހުރާ ބީޗް : ނަލަދު މޯލްޑިވްސް. މާލެ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން.
Shareef, A. (2016). Veligan'du huraa beech : Naladhu Maldives. Male', Maldives Marketing and Public Relations Corporation.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1923
Appears in Collections:ފަތުރުވެރިކަމާއި މެހެމާންދާރީ
Hospitality & Tourism P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMPRC 26 - Kaafu Veligandu Hura - Naladhu Maldives.jpg6.18 MBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.