Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1924
Title: ދިވެހި ކުޑަ ކުއްޖެއް
Other Titles: Dhivehi kuda kujjeh
Maldivian young girl
Authors: އަޙުމަދު ޝަރީފް
Shareef, Ahmed
Keywords: ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއް
ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖެއް
Young girl
Maldivian girl
Issue Date: 16-Oct-2016
Publisher: މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން
Maldives Marketing and Public Relations Corporation
Citation: އަޙުމަދު ޝަރީފް. (2016). ދިވެހި ކުޑަ ކުއްޖެއް. މާލެ، މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯރޕަރޭޝަން.
Shareef, A. (2016). Dhivehi kuda kujjeh. Male', Maldives Marketing and Public Relations Corporation.
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1924
Appears in Collections:އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތައް
Social issues & services P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MMPRC 27 - Maldivian young girl.jpg7.99 MBJPEGView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.