Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1986
Title: ޒަމާނީ ޙިޔާލުތަކާއިއެކު މިޖީލުގެ ދަރިން
Other Titles: Zamaanee khiyaaluthakaaieku mijeeluge dharin
Authors: ޙަސަން ލަބީބު
Labeeb, Hassan
Issue Date: 1-May-2002
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: ޙަސަން ލަބީބު. (2002). ޒަމާނީ ޙިޔާލުތަކާއިއެކު މިޖީލުގެ ދަރިން. ފަތްތޫރަ. 24(1), 52.
Labeeb, H. (2002). Zamaanee khiyaaluthakaaieku mijeeluge dharin. Faiythoora. 24(1), 52.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;24
Faiythoora;24
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/1986
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zamaanee khiyaaluthakaaieku mijeeluge dharin.pdf305.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.