Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2239
Title: ނިންދަވާށޭ
Other Titles: Ninndhavaashey
Authors: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު
Manik, Ibrahim Hussain
Issue Date: 1-Dec-2004
1-Nov-2004
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު. (2004). ނިންދަވާށޭ. ފަތްތޫރަ 309. 26(9), 43-47.
Manik, I. H. (2004). Ninndhavaashey. Faiythoora 309. 26(9), 43-47.
އިބްރާހިމް ހުސައިން މަނިކު. (2004). ނިންދަވާށޭ. ފަތްތޫރަ 308، 26(8)، 43-47
Hussain Manik, I (2004). Nindhavaasay. Faiythoora 308, 26(8), 43-47
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;309
Faiythoora;309
ފަތްތޫރަ;308
Faiythoora;308
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2239
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ninndhavaashey.pdfFaiythoora 309, 26(9)2.25 MBAdobe PDFView/Open
Nindhavaasey.pdfFaiythoora 308 26(8)1.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.