Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2248
Title: The national curriculum framework
Authors: National Institute of Education
Keywords: Focus for learning
Key competencies
Organisation of learning
Key learning areas
Curriculum management
Effective pedagogy
Assessment and reporting
Roles and responsibilities
Accountability measures
ކަރިކިޔުލަމް ފްރޭމްވާރކް ގެ ވިޝަން
ޙާޞިލް ކުރަންބޭނުންވާ ކަންކަން
ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމް
ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ތަޞައްވުރާއި ޝަރަޙަ
ޤައުމީ މަންހަޖުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް
ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ޙިއްޞާކުރާ އަގުތައް
އުނގެނުމުގެ އަމާޒު
އަަގުތަކާއި ސިފަތައް
ހުނަރުތައް
ޤައުމީ މަންހަޖުގެ މައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތައް
ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުޙަލާ
ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާ
ދަށު ސާނަވީ މަރުޙަލާ
މަތީ ސާނަވީ މަރުޙަލާ
Foundation phase
Primary phase
Lower secondary phase
Higher secondary phase
Islam and spirituality
Language and communication
Mathematics
Environment, Science and Technology
Health and wellbeing
Social Sciences
creative arts
Entrepreneurship
އިސްލާމްދީނާއި ރޫޙާނިއްޔަތު
ބަަހާއި މުއާޞަލާތ
ހިސާބު ޢިލްމް
ތިމާވެށްޓާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ
ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން
އިޖުތިމާޢީ ޢިލްމް
އުފެއްދުންތެރި ފަންނު
އޮންޓޮޕްރޮނިއަރޝިޕް
މަންހަޖު ތަންފީޒު ކުރުން
curriculum management
Issue Date: 1-Jan-2016
Publisher: National Institute of Education
Citation: The national curriculum framework. (2016). Male’: National Institute of Education
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2248
Appears in Collections:ތަޢުލީމު
Education A


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
National Curriculum Framework - English.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.