Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2491
Title: ރީތިފޮޓޯ
Other Titles: Reethi foto
Authors: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު
Manik, Ibrahim Hussain
Issue Date: 1-Jul-2005
1-Aug-2005
1-Jun-2005
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު. (2005). ބައްތީގެ ދިގު ދަތުރު. ފަތްތޫރަ 316. 27(4), 47-49.
Ibrahim, I. H. (2005). Reethi foto. Faiythoora 316. 27(4), 47-49.
އިބްރާހިމް ޙުސައިން މަނިކު. (2005). ރީތިފޮޓޯ. ފަތްތޫރަ 317. 27(5)، 35-38.
Maniku, Hussain Ibrahim. (2005). Reethi foto. Faiythoora 317. 27(5), 35-38.
އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު. (2005). ރީތިފޮޓޯ. ފަތްތޫރަ 315. 27(1), 35-41.
Ibrahim, H. M. (2005). Reethi foto. Faiythoora 315. 27(1), 35-41.
Faiythoora;315
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;316
Faiythoora;316
ފަތްތޫރަ;317
Faiythoora;317
ފަތްތޫރަ;315
Faiythoora;315
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2491
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reethi foto.pdfFaiythoora 316, 27(4)1.65 MBAdobe PDFView/Open
Reethi foto.pdfFaiythoora 317, 27(5)1.82 MBAdobe PDFView/Open
Reethi foto.pdfFaiythoora 315, 27(1)781.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.