Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2559
Title: މަކުނު ރަސްގެފާނާއި ހިޔަޅު
Other Titles: Makunu rasgefaanaai hiyalhu
Authors: Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށްޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Issue Date: 1-Nov-2008
Publisher: Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށްޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu. (2008). Makunu rasgefaanaai hiyalhu. Faiythoora 356. 30(8), 52-53.
.ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށްޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. (2008). މަކުނު ރަސްގެފާނާއި ހިޔަޅު. ފަތްތޫރަ 356. 30(8), 53-52
Series/Report no.: Faiythoora;356
ފަތްތޫރަ;356
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2559
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makunu rasgefaanaai Hiyalhu.pdfFaiythoora 356. 30(8)879.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.