Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/266
Title: ވާހަކަ ކިޔުމާއި ވާހަކަ ލިޔުން
Other Titles: Vaahaka kiyumaai vaahaka liyun
Authors: Hameed, Abdulla
ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު
Keywords: Writing
Reading
Writing & Reading -- Fiction
Issue Date: 1-May-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Hameed, A. (2006). Vaahaka kiyumaai vaahaka liyun. Faithoora, 27(2), 3-4.
.ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު. (2006). ވާހަކަ ކިޔުމާއި ވާހަކަ ލިޔުން. ފަތްތޫރަ. 27(2), 3-4
Series/Report no.: Faithoora;326
326;ފަތްތޫރަ
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/266
Appears in Collections:މަޒުމޫނީ ލިޔުން
Nonfiction writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
326_pt1-08302017102913.pdf832.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.