Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2735
Title: ބަކަމޫނާއި މާހޯރަ
Other Titles: Bakamoonai maahoara
Authors: ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Issue Date: 1-Apr-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށްޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu. (2009). Bakamoonai mahoara. Faiythoora 361. 31(1), 91.
.ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށްޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. (2009). ބަކަމޫނާއި މާހޯރަ. ފަތްތޫރަ 361. 31(1), 91
Series/Report no.: Faiythoora;361
ފަތްތޫރަ؛361
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2735
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakamoonaai maahoara.pdfFaiythoora 361. 31(1)334.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.