Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2792
Title: ދިރިއުޅުން ބިނާކުރާނީ މީހާ އަމިއްލައަށެވެ
Other Titles: Dhiri ulhun binaa kuraanee meehaa amihla asheve
Authors: Abbas, Aminath
ޢަމިނަތު ޢައްބާސް
Issue Date: 1-May-1996
Publisher: Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majilees
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Citation: Abbas, A. (1996). Dhiri ulhun binaakuraanee meehaa amihla asheve. Faiythoora 206. 18(2), 34-39
ޢަމިނަތު ޢައްބާސް (1996). ދިރިއުޅުން ބިނާކުރާނީ މީހާ އަމިއްލައަށެވެ. ފަތްތޫރަ 206. 18(2)، 34-39
Series/Report no.: Faiythoora;206
ފަތްތޫރަ;206
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2792
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dhiriulhun binaakuranee meehaa amilla asheve.pdfFaiythoora 206. 18(2)7.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.