Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2802
Title: ހެނދުނުގެ މެހްމާން
Other Titles: Hendhunuge mehmaan
Authors: Manik, Ibrahim Hussain
އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު
Issue Date: 1-Dec-1996
1-Feb-1997
1
Publisher: Dhivehi Bahaai Thaarikhah Khidhumaikura Gaumy Majlis
ދިވެހިބަހާއިތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Citation: Manik, I.H. (1996). Hendhunuge mehmaan. Faiythoora. 213. 18(9) 37-39
އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު. (1996). ހެނދުނުގެ މެހްމާން. ފަތްތޫރަ 213. 18(9), 37-39
Shihaab, H. (1997). Hendhunuge mehmaan. Faiythoora 215. 18(11), 37-40.
އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު. (1997). ހެނދުނުގެ މެހްމާން. ފަތްތޫރަ 215. 18(11),37-40.
އިބްރާހީމް ޙުސައިން މަނިކު. (1997). ހެނދުނުގެ މެހްމާން. ފަތްތޫރަ 214. 18(10), 34-39
Manik, I. H. (1997). Hendhunuge mehmaan. Faiythoora. 214. 18(10) 37-39.
Series/Report no.: Faiythoora;213
ފަތްތޫރަ;213
Faiythoora;215
ފަތްތޫރަ;215
ފަތްތޫރަ;214
Faiythoora;214
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/2802
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hendhunuge mehemaan.pdfFaiythoora 213 18(9)3.54 MBAdobe PDFView/Open
Hedhunuge mehmaan.pdfFaiythoora 215. 18(11)3.98 MBAdobe PDFView/Open
Hendhunuge mehemaan.pdfFaiythoora 214. 18(10)2.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.