Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/285
Title: ބަސް ވެސް އަޚުލާޤީ މިންގަނޑަށް ފެއްތުން
Other Titles: Bas ves akhulaaqee minagan'dah fehthun
Authors: Hameed, Abdulla
ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު
Keywords: Language
Language -- Dhivehi
Mother Language
މާދަރީ ބަސް
ވާހަކަދެއްކުން
ބަހުރުވައިގެ ފެންވަރު
ބަހުރުވަ ބަދަލުވުން
Issue Date: 1-Jun-2006
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Hameed, A. (2006). Bas ves akhulaaqee minagan'dah fehthun. Faithoora, 27(3), 3-4.
.ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު. (2006). ބަސް ވެސް އަޚުލާޤީ މިންގަނޑަށް ފެއްތުން. ފަތްތޫރަ. 27(3), 3-4
Series/Report no.: Faithoora;327
ފަތްތޫރަ;327
URI: http://192.168.1.200:8080/xmlui/handle/123456789/285
Appears in Collections:ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމް
Dhivehi Language Studies


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
327_pt1-08302017104119.pdf798.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.