Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3111
Title: ރޯދަމަހާގުޅޭ ބައެއް ހަނދާންތައް
Other Titles: Roadhamaahaa gulhey baeh han'dhaan thah
Authors: މުޙައްމަދު ޖަމީލު
Jameel, Mohamed
Issue Date: 1-Dec-2001
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: ަމުޙައްމަދު ޖަމީލު. (2001). ރޯދަމަހާގުޅޭ ބައެއް ހަނދާންތައް ފަތްތޫރަ 273. 23(7), 16-21.
Jameel, M. (2001). Roadhamaahaa gulhey baeh han'dhaan thah. Faiythoora 273. 23(7), 16-21.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;273
Faiythoora;273
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3111
Appears in Collections:އާދަކާދަ
Customs, etiquette & traditions


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roadhamaahaa gulhey baeh han'dhaan thah.pdfFaiythoora 273, 23(7)3.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.