Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3190
Title: އެންމެބޮޑު ފައިދާ
Other Titles: Enmmebodu faidhaa
Authors: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Issue Date: 1-Nov-1993
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. (1993). އެންމެބޮޑު ފައިދާ. ފަތްތޫރަ 176. 15(8)، 35-36.
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu. (1993). Enmmebodu faidhaa. Faiythoora 176. 15(8), 35-36.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;176
Faiythoora;176
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3190
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Enmmebodu faidha.pdfFaiythoora 176. 15(8)1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.