Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/333
Title: މިކަމެއް ނުވާނެ!!! : ސަމާސާ އަދަބު 3
Other Titles: Mikameh nuvaane!!! : samaasaa adhabu
Authors: Qasim, Mohamed
މުހައްމަދު ޤާސިމް
Keywords: Literature
Literature -- Humor
Issue Date: 1-Feb-2009
1-Mar-2009
Publisher: Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Citation: Qasim, M. (2009). Mikameh nuvaane!!! : samaasaa adhabu. Faithoora, 30(11), 14-16.
މުހައްމަދު ޤާސިމް. (2009). މިކަމެއް ނުވާނެ!!! : ސަމާސާ އަދަބު 3. ފަތްތޫރަ. 30(11)، 14-16
މުޙައްމަދު ޤާސިމް. (2009). މިކަމެއް ނުވާނެ!!! : ސަމާސާ އަދަބު 3. ފަތްތޫރަ 360. 30(12), 27-29.
Qasim, M. (2009). Mikameh Nuvaane!!! : samaasaa adhabu 3. Faiythoora 360. 30(12), 27-29.
Series/Report no.: Faithoora;359
ފަތްތޫރަ : 359
Faiythoora;360
ފަތްތޫރަ;360
URI: saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/333
Appears in Collections:އެހެނިހެން ލިޔުން
Miscellaneous Writings


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
359_pt4-08302017110519.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open
Mikameh Nuvaane!!!.pdfFaiythoora 360. 30(12)151.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.