Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3363
Title: ނިމުމެއް ނެތް ހަނދާން
Other Titles: Nimumeh neiy han'dhaan
Authors: Faaizaa, Aminath
އާމިނަތު ފާއިޒާ
Issue Date: 1-Jun-1995
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Citation: .އާމިނަތު ފާއިޒާ. (1995). ނިމުމެއް ނެތް ހަނދާން. ފަތްތޫރަ 195. 17(3), 43-44
Faaizaa, A. (1995). Nimumeh neiy han'dhaan. Faiythoora 195. 17(3), 43-44.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;195
Faiythoora;195
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3363
Appears in Collections:ޅެންވެރިކަން
Poetry


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nimumeh naiy han'dhaan.pdfFaiythoora 195, 17(3)780.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.