Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3405
Title: މާވަޑިބެޔާ ކާޅުތައް
Other Titles: Maavadibeyaa kaalhuthah
Authors: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Issue Date: Mar-1995
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Citation: .ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް. (1995). މާވަޑިބެޔާ ކާޅުތައް. ފަތްތޫރަ 192. 16(11)، 40-41
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis. (1995). Maavadibeyaa kaalhuthah. Faiythoora 192. 16(11), 40-41.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;192
Faiythoora;192
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3405
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maavadibeyaa kaalhuthah.pdfFaiythoora 192, 16(11)767.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.