Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3872
Title: ވިނަ ގަސް
Other Titles: Vina gas
Authors: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Issue Date: 1-Sep-1994
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
Citation: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް. (1994). ވިނަ ގަސް. ފަތްތޫރަ 186. 16(5)، 39-37
Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis. (1994). Vina gas. Faiythoora 186. 16(5), 37-39.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;186
Faiythoora;186
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/3872
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vina gas.pdfFaiythoora 186. 16(5)711.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.