ދަނޑުވެރިކަން
Agriculture Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 127
Issue DateTitleAuthor(s)
2023ގިތެޔޮ މިރުސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝެރީސް، މެރިން ރިސޯރސެސް އެންޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries Marine Resources and Agriculture
2023އަލަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝެރީސް، މެރިން ރިސޯރސެސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture
2023މުރަނގަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries and Agriculture
2022Sowing the good seedsUnited Nations Development Programme; ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
2022-06Compensation issuance report for batch 2 IWRMCs of Zone 4&5Zuhair, Ahmed Hassaan
2022-07މަލަސް ހައްދާ ގޮތްޙަސަން ޙަމީދު; Hameed, Hassan
2023-01-01ުރުުކުމަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އޮރިކްޓަސް ވައިރަސް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށަށް އިތުރަށް ވައިރަސް ދޫކުރުންުައަނޫޝާ ވިތާނާ; މުޙައްމަދު އަފީފް; ޢަލީ ޢާމިރު; Vithaanaa, Anoosha; Afeef, Mohamed; Amir, Ali
2020މިރުސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries and Agriculture
2020ފަޅޯމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries Marine Resources and Agriculture
2020-07-24ތްރިޕްސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries and Agriculture
2020-04-14ބީޓް ރޫޓް-
2017-05-05Soneva Fushi biodiversity survey-
2020-04-01ބަނބުކެޔޮ : ހައްދާނެގޮތް އަދި ދިމާވާ މައްސަލަތާކައި ހައްލުކުރާނެ ގޮތް (ލީފްލެޓް)-
2021-07-20ރަށްފުށުގެ ތަނަވަސްކަމަށް ރޮކް މެލަން ހައްދާނޭ ގޮތްޙަސަން ޙަމީދު; Hameed, Hassan
2021-02-22ރަށްފުށުގެ ތަނަވަސްކަމަށް ކޮޕީގަހުގެ ފަތްތައް ބޮޑުކޮށް ހައްދާނޭ ގޮތްޙަސަން ޙަމީދު; Hameed, Hassan
2023ޓޮމާޓޯމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine Resources
2017މެންގޯ ލީފް ގޯލް މިޖްޕުލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ހެލްތް މެނޭޖްމަންޓް; Plant and Animal Health Management
2023ކަރާމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް މެރައިން ރިސޯރސެސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries Marine Resources and Agriculture
2023ްގަހަށް ފެންދިނުނމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ; Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture
2020ދަނޑި އަލުވި-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 127