Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4339
Title: ނާކާމިޔާބީ
Other Titles: Naakaamiyaabee
Authors: ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Issue Date: 1-Oct-1991
1-Nov-1991
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޙިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu
Citation: ދިވެހިބަހާ ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. (1991). ނާކާމިޔާބީ. ފަތްތޫރަ 151. 13(7)، 18-23
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukazu. (1991). Naakaamiyaabee. Faiythoora 151. 13(7), 18-23.
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު. (1991). ނާކާމިޔާބީ - 4. 152. 13(8), 30-35.
Dhivehibahaai Thareekhah Khidhumaikuraa Qaumee Marukaz. (1991). Naakaa miyaabee - 4. 152. 13(8), 30-35.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;151
Faiythoora;151
ފަތްތޫރަ;152
Faiythoora;152
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4339
Appears in Collections:ވާހަކަ
Fiction


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naakaamiyaabee.pdfFaiythoora 151, 13(7)6.68 MBAdobe PDFView/Open
Naakaamiyaabee.pdfFaiythoora 152, 13(8)6.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.