ތަޤުރީރު
Speech Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 110
Issue DateTitleAuthor(s)
1984-01ސާޅީސްވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޚިޠާބު-
1985-03-01ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބަރާތާގުޅޭ : ވާހަކަ ދެއްކުންމުޙައްމަދު ޖަމީލު; Jameel, Mohamed
1981-07-01"ބަހާ އަދަބުގެ އަޑު"ގެ 100ވަނަ ޕްރޮގްރާމްމައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayyoom, Maumoon
1997-07ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިޔާޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް; Ibrahim, Abdulla Naeem
1996-09ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާއަބްދުﷲ ނައީމު އިބްރާހިމް; Ibrahim, Abdulla Naeem
1997-10ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2003-08ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 38 އަހަރު ފުރުނު މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުAbdul Gayoom, Maumoon; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1998-051998ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިތާބްމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdulqayyoom, Maumoon
1998-10ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަަަަަަަަަރ އޮފް ޓްރޭޑް އިސްޑަަސްޓްރީޒް އެންޑް ލޭބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވި ޚިތާބްޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayyoom, Yameen
1999-01ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެފެއާރޒް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ދެއްވި ތަޤްރީރުމުޙައްމަދު ޙުސައިން; Hussain, Mohamed
1999-08ދިވެހިރާއްޖޭގެ 34 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާމުހާތަބުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު-
1988-03-01ބަސް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމާތޯޢަބްދުﷲ ޙަމީދު; Hameed, Abdulla
1988-02އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް ޝިހާބް އަކީ ރާއްޖޭގެ ބަރުލަމާނީ ޙަޔާތުގެ އެންމެ އުސް ތަނބެވެމަޢުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް; Gayyom, Maumoon Abdul
1989-03ފަޟީލަތުއްޝައިޚުލް އުސްތާޛުލް މަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޖަމީލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީލުގެ އުސްތާޛެވެAbdul Gayoom, Maumoon; މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1988-10މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެއްގެ އަފުރާދުން ވާންޖެހޭނީ، ފިސާރިކެރޭ އެހެންމީހުންގެ އަބުރު ހިފަހްށްޓާ ބަޔަކަށްމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul, Gayoom, Maumoon
1989-01-01ޒުވާން ޅެންވެރިން ޅެން ހައްދަވާއިރު ވީހާވެސް މިނިވަންކޮށް މިނިވަން ޚިޔާލެއްގައި ޅެން ހެއްދެވޭތޯ ބައްލަވާމަޢުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2002-09ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު-
1992-08-01އެމް.އީ.އެސް އަށް 15 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވިޖަލްސާގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފޫޅުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1998-07-01ޤައުމީ ދުވަހު ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ދެއްވި ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2015-08ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑެމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފްޢަލީގެ ޚިތާބުއަޝްރަފް ޢަލީ; Ali, Ashraf
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 110