ތަޤުރީރު
Speech Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 110
Issue DateTitleAuthor(s)
1992-09ޤައުމީދުވަހުގެ ހަނދާންތަކާ ގުޅިގެންޢަބްދުﷲ ޙަމީދު; Hameed, Abdulla
1993-01އަގުހުރި އެހީތެރިޔެއްގެ ހަނދާން އާކުރަމުންޢަބްދުﷲ ޙަމީދު; Hameed, Abdhulla
1989-04ތަޤްރީރެއް ދޭން ޖެހިއްޖެނަމަމުޙައްމަދު ވަޙީދު; Waheed, Mohamed
1997-01-01މިއީ 1417 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުން ދެއްވެވި ތަޤްރީރެވެޢުމަރު ޒާހިރު; Zahir, Umar
1997-12-01ޕުރޮފެސަރު ޑީ. އީ ހެޓިއަރާޗީގެ ތަގުރީރުZameer, Abdulla; ޢަބްދުﷲ ޒަމީރު
2004-07މިބިމަކީ މުޤައްދަސް ބިމެކެވެޢަބްދުﷲ ނަޢީމް ޢިބްރާހީމް; Ibrahim, Naseem, Abdulla
2002-12-01ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިތާބު : ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައިމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1991-11-01ނަސްރުގެދުވަހުގެ ރަސްމީޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
1994-09-011415 ވަނައަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ : ހަނދާނާއި ތާރީޚަށްޓަކައިދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަޖްލިސް; Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Majlis
1994-09-011415ހ. ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ޙިޡާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2002-11-01މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރސްޕޯޓ އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޚިޠާބުއިލިޔާސް އިބްރާހިމް; Ibrahim, Ilyas
2002-11-01ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2005-12-012005 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޢާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިޠާބުމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2005-10-01ރައީސުލްޖުމްހުރިޔާގެ ޚިޠާބު : 1426 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައިމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2005-10-01ވަނަ އަހަރުގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ތަޤްރީރު 1426އަޙުމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ; Ali, Ahmen Thasmeen
2012-06-01ކުރިމަގުޒުލްފާ އިބްރާހީމް; Ibrahim, Zulfa
2012-06-01ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިތާބުމުޙައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު; Manik, Mohmed Waheed Hassan
2009-03-01ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު : އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައިNasheed, Mohamed; މުޙައްމަދު ނަޝީދު
2005-09-01ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު : ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައިމައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
2004-05-01ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޙިޠާބު 1425މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް; Abdul Gayoom, Maumoon
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 110