Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4439
Title: ބޮނޑިކޮޕީ ހައްދަމުންދާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ޙައްލުކުރާނެގޮތް
Other Titles: Bon'dicopy hadhdhamun dhaairu dhimaavaa massalathakai h'alu kuraane goiy
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture
Keywords: މައްސަލަތައް
ފަނިއެޅުން
ޑައިމަންޑް ބެކް މޮތް
އާމީ ވޯމްސް
ކްލަސްޓަރ ކެޓަޕިލަރ
ހައްލުކުރާނެގޮތްތައް
ނީމް އޮއިލް
ޖަރާސީމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް
ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުން
Pest control
Diamondback moth
Army worms
Cluster caterpillar
Neem oil
Controlling diseases
Diseases due to germs
Issue Date: 2019
Citation: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ. (2019). ބޮނޑިކޮޕީ ހައްދަމުންދާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ޙައްލުކުރާނެގޮތް. ނެގީ saruna.mnu.edu.mv
Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture. (2019). Bon'dicopy hadhdhamun dhaairu dhimaavaa massalathakai h'alu kuraane goiy. Retrieved from saruna.mnu.edu.mv
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4439
Appears in Collections:ދަނޑުވެރިކަން
Agriculture


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cabbage Bali.mp41.03 GBUnknownView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.