Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4582
Title: ކަރާ ހައްދަމުން ގެންދާއިރު ޢާންމުކޮށް ދިމާވާ ބަލީގެ މައްސަލަތައް
Other Titles: Karaa hadhdhamun gendhaa iru a'nmukoh dhimaavaa baleege massalathah
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture
Keywords: ފަންގަސްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތައް
ފަނިފަކުސާ ބަލިތައް
ސޫފިތަކުން ޖެހޭ ބަލިތައް
ގަހަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ކާނާ
ރައްކާތެރި ކުރާނެގޮތް
Watermelon
Diseases
Diseases due to Fungus
Diseases due to insecticides
Prevention
Issue Date: 2017
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture
Citation: saruna.mnu.edu.mv މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ. (2017). ކަރާ ހައްދަމުން ގެންދާއިރު ޢާންމުކޮށް ދިމާވާ ބަލީގެ މައްސަލަތައް. ލިބޭނީ
Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture. (2017). Karaa hadhdhamun gendhaa iru a'nmukoh dhimaavaa baleege massalathah. Available from saruna.mnu.edu.mv
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/4582
Appears in Collections:ދަނޑުވެރިކަން
Agriculture P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karaa indhaairu dhimaavaa mahsala + hahlu_x264_x264.mp4281.37 MBVideo QuicktimeView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.