Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5279
Title: ފަތްކެޔޮ އިންދާ ހައްދާނެގޮތް
Other Titles: Fai keyo indhaa hahdhaane goi
Authors: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture
Keywords: މޭވާ
މުޑުވައް
ހައްދާގޮތް
ފަތްކެޔޮ
މުޑުވައްކުރުން
ބޮންތި ރަތްކެޔޮ
މާޅޮސް ކެޔޮ
ފުސް މާޅޮސް ކެޔޮ
ސަންފާ ކެޔޮ
ފުސް ކެޔޮ
ވިޔަފާރި
މުޑުވައް ނަގާގޮތް
ނިރު
ފަރުވާދިނުން
އިންދުން
ބިންތައްޔާރުކުރުން
ކާދު
ނިރުތައް ބެލެހެއްޓުން
ފެންދިނުން
ބޯށި
ގަހަށް ކާނާދިނުން
ފަތްކެޔޮ ކެންޑުން
ދޮންކެޔޮ
Fruit
Cultivating
Growing
Plant rooting
Plant cuttings
Banana
Types of banana plant
Business
Fertilizers
Watering
Preparing soil
Leaf sheath
Flower bud
Issue Date: 2019
Publisher: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture
Citation: saruna.mnu.edu.mv. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ (2019) ފަތްކެޔޮ އިންދާ ހައްދާނެގޮތް. ލިބޭނީ
Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture. (2019). Fai keyo indhaa hahdhaane goi. Available from saruna.mnu.edu.mv
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5279
Appears in Collections:ދަނޑުވެރިކަން
Agriculture P


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fai keyo indhaa hahdhaane goi.mp41.01 GBUnknownView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.