Please use this identifier to cite or link to this item: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5376
Title: އަގުހުރި ނަސޭހަތެއް : ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި
Other Titles: Agu huri naseyhatheh : kudakudhinnattakai
Keywords: ކެއުމުގެ އަދަބުތައް
ކެއުމުގެ ވަގުތު
ރީތި އާދަކާދަ
ކާނާ ކާންޖެހޭގޮތް
އަޙްލާޤު
Good habits
Discipline
Food
Drinking water
Eating food
Good practice
Table manners
Children
Adolescents
Issue Date: Jun-1990
Publisher: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
Dhivehi Bahaai Thareekhah Khidhumaiykuraa Qaumee Marukazu
Citation: .އަގުހުރި ނަސޭހަތެއް : ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި. (1990). ފަތްތޫރަ 135. 12(3)، 30-31
Agu huri naseyhatheh : kudakudhinnattakai. (1990). Faiythoora 135. 12(3), 30-31.
Series/Report no.: ފަތްތޫރަ;135
Faiythoora;135
URI: http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/handle/123456789/5376
Appears in Collections:އާދަކާދަ
Customs, etiquette & traditions


Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agu huri naseyhatheh.pdfFaiythoora 135. 12(3)896.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in Saruna are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.